محل تبلیغات شما
ھفت پيكر يا بھرامنامه چھارمين منظومه نظامي از نظر ترتيب زماني و يكي از دو شاھكار او (با خسرو و شيرين) از لحاظ كيفيت است. اين دفتر رااز جھت ساختار كلي و روال داستاني مي توان بر دو بخش متمايز تقسيم كرد:

اثرگذاري فرهنگ ملي برفرهنگ سازماني

عوامل هویت فرهنگی ایرانی

هفت پیکر نظامی گنجوی

داستاني ,مي ,روال ,كلي ,جھت ,ساختار ,كلي و ,و روال ,روال داستاني ,داستاني مي ,ساختار كلي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تکنیکهای موفقیت و شاد زیستن موسیقی ترنم ذهن خلیج فارس