محل تبلیغات شما
ارتباطات سنتی به مفهومی که مورد نظر در این مقاله است، به طور عمده به ارتباطات انسانی، شفاهی، چهره به چهره و بی واسطه فردی و گروهی اطلاق می شود که به رغم ظاهر ساده و ابتدایی می تواند کارکردهای پیچیده و متنوعی داشته باشد. این نوع ارتباطات گرچه به دلیل گسترده و پیچیده شدن جوامع انسانی کارکرد گذشته خود را از دست داده اند، اما هنوز هم از نفوذ و اعتبار خاصی برخوردارند، زیرا به طبیعت انسانی و نیازهای عاطفی و معنوی او نزدیک ترند.

اثرگذاري فرهنگ ملي برفرهنگ سازماني

عوامل هویت فرهنگی ایرانی

هفت پیکر نظامی گنجوی

ارتباطات ,انسانی ,چهره ,پیچیده ,سنتی ,اند، ,ارتباطات سنتی ,دست داده ,از دست ,خود را ,داده اند،

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها